Selecteer een pagina

Privacyverklaring Meester voor Meesters

 

Deze verklaring geeft informatie over de manier waarop Meester voor Meesters omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens
Meester voor Meester(s)
e-mail: info@meestervoormeesters.nl

Gegevensverwerking
Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief, gebruik maakt van de dienstverlening of om een andere reden persoonsgegevens aan Meester voor Meesters verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Het gaat hierbij om (een aantal van) de volgende gegevens:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

Doel van de gegevensverwerking

Je naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan een traject/programma, het stop zetten daarvan en/of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over nieuwe diensten en/of producten.

E-mailmarketing (opt-out):
Je naam en e-mailadres worden gebruikt om je de digitale nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en ander nieuws over Meester voor Meester(s) toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, worden je naam en e-mailadres gebruikt om je de digitale nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en ander nieuws over Meester voor Meester(s) toe te sturen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing
Je telefoonnummer zal niet gebruikt worden om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en/of aanbiedingen.

Bewaartermijnen
Meester voor Meester(s) verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de dienstverlening tot maximaal een jaar na afloop van hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn worden je persoonsgegevens vernietigd en/of geanonimiseerd, tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Meester voor Meester(s) neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Rechten ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens
Wanneer je persoonsgegevens door Meester voor Meester(s) worden verwerkt, kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doe je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.

Recht van inzage van de betrokkene
Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Meester voor Meesters van jou verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor niet op je  verzoek ingegaan kan worden. Meester voor Meester(s) zal dit beoordelen en je hierover zo snel mogelijk informeren.

Recht op wissen van gegevens
Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Bezwaar tegen verwerking
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als eerder in deze privacyverklaring aangegeven, kun je contact opnemen. Meester voor Meesters zal het bezwaar zo snel mogelijk, in ieder geval binnen één maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat op grond waarvan de persoonsgegevens bewaard dienen te worden. Meester voor Meesters zal dit beoordelen en je hierover zo snel mogelijk informeren.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door Meester voor Meesters wil beperken (in afwachting van door jouw gevraagde rectificatie van je persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiertoe een verzoek indienen.

Klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Meester voor Meesters je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Meester voor Meesters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Arnhem, mei 2021.